Preloader logo

SURAT-SURAT AL-QUR’AN DAN AYAT-AYATNYA

Surat-surat dalam Al-Qur’an terbagi menjadi empat bagian, yaitu Ath-Thiwal, Al-Miuun, Al-Matsani dan Al-Mufashal.

  1. SURAT-SURAT ATH-THIWAL

Surat Ath-Thiwal ialah surat dengan jumlah ayat dan baris terbanyak atau terpanjang yang jumlah ayatnya lebih dari seratus ayat bahkan hampir mendekati tiga ratus ayat. Surat Ath-Thiwal terdiri dari tujuh surat, yaitu sebagai berikut:

NO NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH AYAT KETERANGAN
1 Al-Baqarah 2 286  
2 Ali Imran 3 200  
3 An-Nisa 4 176  
4 Al-Maaidah 5 120  
5 Al-An’am 6 165  
6 Al-A’raf 7 206  
7 Al-Anfal + At-Taubah 8 + 9 75+129= 204 Berdasarkan pendapat pertama
Yunus 10 109 Berdasarkan pendapat kedua

Terdapat dua pendapat mengenai surat yang ketujuh dari kategori Ath-Thiwal sebagaimana telah dicantumkan di dalam tabel diatas, bahwa pendapat pertama menjadikan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah menjadi satu surat sehingga jumlahnya menjadi 204 ayat, sedangkan pendapat kedua menyebutkan surat Yunus dengan jumlah ayat 109 sebagai surat yang ke tujuh dari surat Ath-Thiwal. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut :

  • KLASIFIKASI SURAT ATH-THIWAL DARI AYAT TERBANYAK SAMPAI TERKECIL MENURUT KEDUA PENDAPAT
PENDAPAT KE I
NO NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH AYAT
1 Al-Baqarah 2 286
2 Al-A’raf 7 206
3 Al-Anfal + At-Taubah 8 + 9 75+129= 204
4 Ali Imran 3 200
5 An-Nisa 4 176
6 Al-An’am 6 165
7 Al-Maaidah 5 120
JUMLAH TOTAL AYAT 1357

 

PENDAPAT KE II
NO NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH AYAT
1 Al-Baqarah 2 286
2 Al-A’raf 7 206
3 Ali Imran 3 200
4 An-Nisa 4 176
5 Al-An’am 6 165
6 Al-Maaidah 5 120
7 Yunus 10 109
JUMLAH TOTAL AYAT 1262

 

  1. SURAT-SURAT DENGAN JUMLAH AYAT ± 100 (AL-MIUUN)

Al-Miuun ialah kategori surat dengan jumlah ayatnya terdiri atas seratus ayat atau yang mendekatinya, yaitu sebagai berikut:

NO NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH  AYAT
1 Yunus 10 109
2 Hud 11 123
3 Yusuf 12 111
4 Al-Hijr 15 99
5 An-Nahl 16 128
6 Al-Isra’ 17 111
7 Al-Kahfi 18 110
8 Maryam 19 98
9 Tha Ha 20 135
10 Al-Anbiya 21 112
11 Al-Mu’minun 23 118
12 Asy-Syu’ara 26 227
13 An-Naml 27 93
14 Ash-Shaffat 37 182
15 Al-Waqi’ah 56 96
JUMLAH TOTAL AYAT 1852

Uraian sejumlah surat di atas dikategorikan sebagai Al-Miuun jika merujuk pendapat para ulama tentang surat Ath-Thiwal yang menggabungkan surat Al-Anfal dan At-Taubah, namun jika merujuk pendapat ulama lain yang tidak menggabungkan surat At-Taubah pada surat Ath-Thiwal, maka sejumlah surat yang dikategorikan sebagai Al-Miuun adalah sebagai berikut :

NO NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH  AYAT
1 At-Taubah 9 129
2 Hud 11 123
3 Yusuf 12 111
4 Al-Hijr 15 99
5 An-Nahl 16 128
6 Al-Isra 17 111
7 Al-Kahfi 18 110
8 Maryam 19 98
9 ThoHa 20 135
10 Al-Anbiya 21 112
11 Al-Mu’minun 23 118
12 Asy-Syu’ara 26 227
13 An-Naml 27 93
14 Ash-Shaffat 37 182
15 Al-Waqi’ah 56 96
JUMLAH TOTAL AYAT 1872

Setelah memperhatikan uraian sejumlah surat dalam kategori Ath-Thiwal dan Al-Miuun, boleh jadi timbul pertanyaan mengapa surat Asy-Syu’ara dengan jumlah dua ratus dua puluh tujuh (227) ayat masuk pada surat Al-Miuun, sementara apakah surat Ali Imran dengan jumlah dua ratus(200) ayat masuk pada Ath-Thiwal ? untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melakukan perbandingan surat Ali Imran dan Asy-Syua’ra dilihat dari kriteria ayat terpanjang dan terpendek, dengan hasil perbandingan sebagai berikut :

  • Ali Imran

Ayat terpanjang yaitu ayat 154, berdasarkan jumlah baris di mushaf Qur’an Syamil ± 7 baris.

Ayat terpendek, kalau diambil dari ayat muqatho’ah berarti ayat 1 terdiri dari 4 huruf, tetapi jika diambil bukan dari ayat muqatho’ah ialah ayat 2 terdiri atas ± 7 kata.

  • Asy-Syu’ara

Ayat terpanjang yaitu ayat 49,dengan jumlah 3 baris kurang.

Ayat terpendek, kalau diambil dari ayat muqatho’ah berarti ayat 1, tetapi jika diambil bukan dari ayat muqatho’ah ialah ayat 101. Berdasarkan jumlah baris di mushaf Qur’an Syamil

Hasil perbandingan kedua surat diatas menunjukan bahwa surat Ali Imran yang jumlah ayatnya lebih sedikit daripada surat Asy-Syu’ara dikategorikan sebagai surat Ath-Thiwal bukan dilihat dari jumlah ayatnya akan tetapi dilihat berdasarkan kriteria ayat terpanjang dengan indikasi terlihat pada jumlah baris sebagaimana telah diuraikan diatas.

  1. SURAT-SURAT AL-MATSANI

Dinamakan dengan surat Al-Matsani karena diulang-ulang di dalam bacaan dan lebih sering diulang dibanding surat Ath-Thiwal dan Al-Miuun menurut para ahli Qiro’at, adapun surat-surat yang Al-Matsani sebagai berikut:

NO NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH  AYAT
1 Al-Fatihah 1 7
2 Ar-Ra’d 13 43
3 Ibrahim 14 52
4 Al-Hajj 22 78
5 An-Nur 24 64
6 Al-Furqan 25 77
7 Al-Qashash 28 88
8 Al-Ankabut 29 69
9 Ar-Rum 30 60
10 Luqman 31 34
11 As-Sajdah 32 30
12 Al-Ahzab 33 73
13 Saba 34 54
14 Fatir 35 45
15 Yaa Sin 36 83
16 Shad 38 88
17 Az-Zumar 39 75
18 Ghafir/Al-Mu’min 40 85
19 Fussilat 41 54
20 Asy-Syura 42 53
21 Az-Zukhruf 43 89
22 Ad-Dukhan 44 59
23 Al-Jasiyah 45 37
24 Al-Ahqaf 46 35
25 Muhammad 47 38
26 Al-Fath 48 29
27 Al-Hujurat 49 18
JUMLAH TOTAL AYAT   1499

Uraian sejumlah surat-surat diatas dikategorikan sebagai Al-Matsani jika merujuk pendapat ulama tentang surat Ath-Thiwal yang menggabungkan surat Al-Anfal dan At-Taubah pada urutan ketujuh, namun jika merujuk pendapat ulama lain yang tidak menggabungkan surat Al-Anfal dan At-Taubah pada surat Ath-Thiwal, dapat disimpulkan bahwa surat Al-Anfal masuk pada kategori Al-Matsani sedang At-Taubah masuk pada kategori Al-Miuun sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan demikian sejumlah surat dalam kategori Al-Matsani adalah sebagai berikut :

NO NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH  AYAT
1 Al-Fatihah 1 7
2 Al-Anfal 8 75
3 Ar-Ra’d 13 43
4 Ibrahim 14 52
5 Al-Hajj 22 78
6 An-Nur 24 64
7 Al-Furqan 25 77
8 Al-Qashash 28 88
9 Al-Ankabut 29 69
10 Ar-Rum 30 60
11 Luqman 31 34
12 As-Sajdah 32 30
13 Al-Ahzab 33 73
14 Saba 34 54
15 Fatir 35 45
16 Yaa Sin 36 83
17 Shad 38 88
18 Az-Zumar 39 75
19 Ghafir/Al-Mu’min 40 85
20 Fussilat 41 54
21 Asy-Syura’ 42 53
22 Az-Zukhruf 43 89
23 Ad-Dukhan 44 59
24 Al-Jasiyah 45 37
25 Al-Ahqaf 46 35
26 Muhammad 47 38
27 Al-Fath 48 29
28 Al-Hujurat 49 18
JUMLAH TOTAL AYAT 1592

  1. Surat-surat kategori Al-Mufashal

Dinamakan dengan surat Al-Mufashal karena banyaknya pemisah antara satu surat dengan surat yang lain dengan kalimat Basmalah. Meski demikian para ulama berbeda pendapat dalam penetapan sejumlah surat yang masuk pada kategori Al-Mufashal, ada yang berpendapat bahwasanya surat Al-Mufashal ini berawal dari surat Qaf (ق) dan ada pula yang berpendapat surat Al-Mufashal ini  berawal dari surat Al-Hujurat namun ada pula yang berpendapat selain itu. Secara keseluruhan jumlah surat yang masuk dalam kategori Al-Mufashal ini berjumlah enam puluh empat surat apabila tanpa surat Al-Hujurat dan enam puluh lima surat apabila disertai surat Al-Hujurat.

Al-Mufashal terbagi kepada tiga bagian,yaitu:

  • الطوال

Ialah dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba atau surat Qaf (ق) sampai Al-Buruj, dengan rincian sebagai berikut:

Dari Al-Hujurat sampai surat An-Naba   Dari surat Qaf (ق) sampai Al-Buruj
NO I   NO II
NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH AYAT NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH AYAT
1 Al-Hujurat 49 18 1 Qaf 50 45
2 Qaf 50 45 2 Adz-Dzariat 51 60
3 Adz-Dzariat 51 60 3 At-Tur 52 49
4 At-Tur 52 49 4 An-Najm 53 62
5 An-Najm 53 62 5 Al-Qamar 54 55
6 Al-Qamar 54 55 6 Ar-Rahman 55 78
7 Ar-Rahman 56 78 7 Al-Hadid 57 29
8 Al-Hadid 57 29 8 Al-Mujadilah 58 22
9 Al-Mujadilah 58 22 9 Al-Hasyr 59 24
10 Al-Hasyr 59 24 10 Al-Mumtahanah 60 13
11 Al-Mumtahanah 60 13 11 As-Saff 61 14
12 As-Saff 61 14 12 Al-Jumu’ah 62 11
13 Al-Jumu’ah 62 11 13 Al-Munafiqun 63 11
14 Al-Munafiqun 63 11 14 At-Tagabun 64 18
15 At-Tagabun 64 18 15 At-Thalaq 65 12
16 At-Thalaq 65 12 16 At-Tahrim 66 12
17 At-Tahrim 66 12 17 Al-Mulk 67 30
18 Al-Mulk 67 30 18 Al-Qalam 68 52
19 Al-Qalam 68 52 19 Al-Haqqah 69 52
20 Al-Haqqah 69 52 20 Al-Ma’arij 70 44
21 Al-Ma’arij 70 44 21 Nuh 71 28
22 Nuh 71 28 22 Al-Jinn 72 28
23 Al-Jinn 72 28 23 Al-Muzzammil 73 20
24 Al-Muzzammil 73 20 24 Al-Mudatstsir 74 56
25 Al-Mudatstsir 74 56 25 Al-Qiyamah 75 40
26 Al-Qiyamah 75 40 26 Al-Insan 76 31
27 Al-Insan 76 31 27 Al-Mursalat 77 50
28 Al-Mursalat 77 50 28 An-Naba 78 40
29 An-Naba 78 40 29 An-Nazi’at 79 46
JUMLAH TOTAL AYAT 1004 30 ‘Abasa 80 42
        31 At-Takwir 81 29
        32 Al-Infithar 82 19
        33 Al-Muthaffifin 83 36
        34 Al-Insyiqaq 84 25
        35 Al-Buruj 85 22
          JUMLAH TOTAL AYAT 1205

  • الأوسط

Ialah dari surat An-Nazi’at sampai surat Adl-Dluha atau surat Ath-Thatariq sampai surat Al-Bayyinah, dengan rincian sebagai berikut:

Dari surat An-Nazi’at sampai surat

Adl-Dluha

  Dari surat Ath-Thatariq sampai surat

Al-Bayyinah

NO I   NO II
NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH AYAT   NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH AYAT
1 An-Nazi’at 79 46     At-Thariq 86 17
2 ‘Abasa 80 42     Al-A’la 87 19
3 At-Takwir 81 29     Al-Gasyiyah 88 26
4 Al-Infithar 82 19     Al-Fajr 89 30
5 Al-Muthaffifin 83 36     Al-Balad 90 20
6 Al-Insyiqaq 84 25     Ay-Syams 91 15
7 Al-Buruj 85 22     Al-Lail 92 21
8 At-Thariq 86 17     Adl-Dluha 93 11
9 Al-A’la 87 19     Al-Insyirah 94 8
10 Al-Gasyiyah 88 26     At-Tin 95 8
11 Al-Fajr 89 30     Al-‘Alaq 96 19
12 Al-Balad 90 20     Al-Qadr 97 5
13 Ay-Syams 91 15     Al-Bayyinah 98 8
14 Al-Lail 92 21   JUMLAH TOTAL AYAT 207
15 Adl-Dluha 93 11    
JUMLAH TOTAL AYAT 378    

  • القصار

Ialah dari surat Al-Insyirah sampai surat An-Nas atau surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, dengan rincian sebagai berikut:

Dari surat Al-Insyirah sampai surat

An-Nas

  Dari surat Al-Zalzalah sampai surat

An-Nas

NO I   NO II
NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH AYAT NAMA SURAT NO SURAT JUMLAH AYAT
1 Al-Insyirah 94 8 1 Al-Zalzalah 99 8
2 At-Tin 95 8 2 Al-‘Adiyat 100 11
3 Al-‘Alaq 96 19 3 Al-Qari’ah 101 11
4 Al-Qadr 97 5 4 At-Takatsur 102 8
5 Al-Bayyinah 98 8 5 Al-‘Asr 103 3
6 Al-Zalzalah 99 8 6 Al-Humazah 104 9
7 Al-‘Adiyat 100 11 7 Al-Fil 105 5
8 Al-Qari’ah 101 11 8 Quraisy 106 4
9 At-Takatsur 102 8 9 Al-Ma’un 107 7
10 Al-‘Asr 103 3 10 Al-Kautsar 108 3
11 Al-Humazah 104 9 11 Al-Kafirun 109 6
12 Al-Fil 105 5 12 An-Nasr 110 3
13 Quraisy 106 4 13 AL-Lahab 111 5
14 Al-Ma’un 107 7 14 Al-Ikhlas 112 4
15 Al-Kautsar 108 3 15 Al-Falaq 113 5
16 Al-Kafirun 109 6 16 An-Nas 114 6
17 An-Nasr 110 3 JUMLAH TOTAL AYAT 98
18 AL-Lahab 111 5    
19 Al-Ikhlas 112 4
20 Al-Falaq 113 5
21 An-Nas 114 6
JUMLAH TOTAL AYAT 146    

Apabila diringkas secara jumlah keseluruhan ialah sebagai berikut:

NO KATEGORI SURAT JUMLAH SURAT JUMLAH AYAT KETERANGAN
I II I II
1 Ath-Thiwal 7 7 1357 1262  
2 Al-Miuun 15 15 1852 1872 I.     Disertai surat Yunus
II.  Disertai surat At-Taubah
3 Al-Matsani 26 28 1499 1592 I.     Disertai surat Al-Hujurat
II.  Tanpa surat Al-Hujurat
4 A-Mufashal 65 64 1528 1510 I.     Disertai surat Al-Hujurat
II.  Tanpa surat Al-Hujurat
JUMLAH TOTAL 113 114 6236 6236  

By: Zaenal Mutaqin, santri Program Kaderisasi Ulama Pesantren Ibnu Hajar